Vonkajšie dopravné a inžinierske objekty pre Alfa Park – Tower A a Alfa Park – Tower B Bratislava-Petržalka

Vonkajšie dopravné a inžinierske objekty pre Alfa Park – Tower A a Alfa Park – Tawer B
Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Vonkajšie dopravné a inžinierske objekty pre dva vežové polyfunkčné objekty Alfa Park – Tower A a Alfa Park – Tawer B rieši napojenie na jestvujúcu technickú infraštruktúru a dopravné pripojenie na nadradenú komunikačnú sieť (Most apollo, Einsteinova ul.)

Žiadateľ o územné rozhodnutie INLOGIS V s.r.o
Karadžičova 12, BA

Popper Capital, s.r.o.
Dvorakovo nábr. 10, BA

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 5.5.2017
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day