Bytový dom Fuxova – Bratislava, objekty SO C14 VN prípojka a SO C15 Trafostanica

Žiadosť sa týka stavby, ku ktorej bolo v rámci zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/070950/SIA/V-EIA zo dňa 16.12.2014 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

web od 2day