Komuniké z pokračovania 18. zasadnutia zastupiteľstva

Komuniké z 18. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
zo dňa 16. mája 2017

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného:

• schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Učme sa kvalitne, učme sa pre život“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislava a PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka pre ZŠ Pankúchova 4 vo výške 3 902,00 €, ZŠ Prokofievova 5 vo výške 5 645,19 €, ZŠ Tupolevova 20 vo výške 9 144,50 €, ZŠ Turnianska 10 vo výške 8 090,40 €, ZŠ Nobelovo námestie 6 vo výške 2 070,50 €, ZŠ Holíčska 50 vo výške 10 000,00 €, ZŠ Lachova 1 vo výške 543,00 €, ZŠ Černyševského 8 vo výške 8 063,85 €, ZŠ Dudova 2 vo výške 3 517,00 €, ZŠ Budatínska 61 vo výške 1 119,33 € a ZŠ Gessayova 2 vo výške 4 128,50 €;
• schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5229/1 vo výmere 484 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5229/2 vo výmere 1305 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5229/3 vo výmere 723 m2, zastavané plochy a nádvoria parc. č. 5229/4 vo výmere 309m2, zastavané plochy a nádvoria spolu o výmere 2821 m2, zapísané na LV č. 2644, pre žiadateľa Dunajklub Kamzík vodácky klub, Klokočova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 753 302, na dobu určitú do roku 2045, za cenu 200 €/ ročne s podmienkou využívanie len na rozvoj vodáckeho športu;
• schválili opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 101/2015 zo dňa 22.09.2015 v časti doba nájmu nasledovne: pondelok až piatok od: 17,00 hod. – 19,00 hod. a streda od: 16,00 hod. – 18,00 hod. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené a požiadali miestneho kontrolóra mestskej časti o vykonanie kontroly súladu prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka týkajúcich sa majetku (nájom/predaj) s podpísanými textami zmlúv za obdobie od 1.1.2015 do 15.3.2016 a od 4.5.2016 do 25.4.2017;
• schválili opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 155/2016 zo dňa 15.03.2016 v časti nájomné predstavuje výšku 3 118,30 € a spotrebované energie. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené;
• schválili odpustenie príslušenstva istiny pohľadávky v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení poskytovaných s užívaním nájomných obecných bytov, nebytových priestorov a pozemkov súčasným alebo bývalým nájomcom, ktorí uhradia alebo doplatia k doterajším úhradám, najneskôr do 31. augusta 2017 mestskej časti Bratislava-Petržalka, pohľadávku v rozsahu:
– celej istiny pohľadávky na nájomnom a plneniach poskytovaných s užívaním obecného bytu,
– 15 % z poplatkov alebo úrokov z omeškania určených k 31.3.2017, a to aj v prípade, ak dlžník už v minulosti uhradil istinu pohľadávky a tým, ktorým bola v minulosti odpustená pohľadávka alebo príslušenstvo pohľadávky,
– ostatných nákladov, ktoré vznikli mestskej časti Bratislava-Petržalka v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, vrátane nákladov súdneho, exekučného konania a právneho zastúpenia.
Dlžník podá písomnú žiadosť o určenie výšky pohľadávky, ktorú má uhradiť na mestskú časť Bratislava-Petržalka v termíne do 31.júla 2017. Odpustenie príslušenstva pohľadávky sa nevzťahuje na pohľadávky, ktorých istina bola splatná po 31.12.2015 a zrušili uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 535/2014 a neschválili odpustenie príslušenstva istiny pohľadávky v súvislosti s neuhrádzaním nájomného a plnení poskytovaných s užívaním nebytových priestorov a pozemkov súčasným alebo bývalým nájomcom;
• zobrali na vedomie informáciu o projekte divadla J. Ďurovčíka v Petržalke a súhlasia so zámerom umiestnenia divadla J. Ďurovčíka v lokalite Lokalita Jiráskova – Bratská, číslo parcely 3110/2 a číslo parcely 3110/103, požiadali hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie pozemkov číslo parcely 3110/2 rozloha plochy 4297m2 a číslo parcely 3110/103 rozloha plochy 2464m2 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka s podmienkou zverenia iba na účel divadla, parku a zeleného parkoviska;
• schválili Stanislavovi Fialovi miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s § 18c bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za prvý polrok 2016 vo výške 15 % z jeho určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje;
• zobrali na vedomie Správu o kontrole inventarizácie majetku za rok 2016 v Základnej škole Turnianska 10, Bratislava;
• zobrali na vedomie Správu o mimoriadnej kontrole, zameranej na preskúmanie podnetu na Bytový podnik Petržalka, s.r.o., predneseného na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, konkrétne: zverejňovanie zmlúv a dodatkov, výberové konania robené BPP, s.r.o. a vybavovanie sťažností občanov;
• o vykonanie kontroly Preverenie plnenia uzatvorených zmlúv a advokátskymi kanceláriami, ktorým mestská časť mesačne odvádza paušálne sumy v zmysle uzavretých zmlúv a ich reálneho výkonu právnych služieb za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do dňa vykonávania kontroly, teda, akú službu obdržala mestská časť od jednotlivého advokáta, resp. aký právny úkon bol v tom, ktorom mesiaci vykonaný. Kontrola správneho účtovania a vystavovania faktúr;
• odporučili vedeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka uzavrieť zmluvy o poskytnutí dotácií žiadateľom v rozsahu schválenom Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25.4.2017.

web od 2day