Petržalka má ďalších deväť Junior osobností

Stalo sa už dlhoročnou tradíciou, že v závere školského roka starosta mestskej časti Bratislava–Petržalka Vladimír Bajan oceňuje titulom Junior osobnosť Petržalky najúspešnejších žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorí reprezentovali svoju školu a mestskú časť v rôznych medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných predmetových olympiádach, postupových súťažiach, víťazi rôznych športových disciplín a tiež žiaci, ktorí svoje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky potvrdili aj v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka a dosiahli vynikajúce výsledky nad celoslovenský priemer. Už po dvanásty raz je oceňovanie našich žiakov súčasťou multižánrového projektu Dni Petržalky, ktorého vyvrcholenie – celodenný Galaprogram na Dostihovej dráhe – spojí Petržalčanov už túto sobotu. Postupne vyšlo na pódium deväť žiakov, ktorých úspechy, pevná vôľa a dobré srdce sú inšpiráciou nielen pre spolužiakov, ale aj pre dospelých.

„Vôbec nemám také obavy, ako sa nám snažia podsúvať médiá, o dnešnú generáciu. Títo mladí ľudia sú jasným dôkazom toho, že Slovensko je a bude dobrým miestom pre život“, prihovoril sa nielen oceneným, ale aj ich rodičom a učiteľom starosta Vladimír Bajan a zároveň im poďakoval za ich úsilie pri výchove mladej perspektívnej generácie. Slávnostné dopoludnie spríjemnili prítomným slečny z tanečného súboru HALÓ, HALÓ pod vedením Dr. Eriky Brandnerovej, spevom a krásnou hudbou zaujali žiaci zo ZUŠ Jána Albrechta pod vedením pedagogičky Mgr. art. Ľubice Dzúrikovej a žiaci zo ZŠ Gessayova 2 z ropeskippingového krúžku pod vedením trénerky pani Elenonóry Malíčkovej prítomných roztlieskali.

Lucia Forišová
Je talentovanou žiačkou 9.B triedy v ZŠ Budatínska. Je cieľavedomým dievčaťom s mnohými jasnými záľubami. Lucka svoju budúcnosť vidí ako módna dizajnérka. Jej záľubou je výtvarníctvo, šitie, ale tiež anglický jazyk, recitácia a riadi sa heslom Športom ku zdraviu. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a svoj výtvarný talent uplatňuje v nádherných prácach reprezentujúcich svoju školu. Lucka dosiahla veľmi dobrý výsledok zo slovenského jazyka a literatúry v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka. Školu viackrát reprezentovala v súťažiach Novodobo so Shakespearom, Hviezdoslavov Kubín, vo celoštátnej výtvarnej súťaži Cesty za poznaním a v celoslovenskej medzinárodnej súťaži Slovensko krajina v srdci Európy. Lucka je svojim prístupom k plneniu školských i mimoškolských povinností vzorom pre ostatných spolužiakov. A keďže tento rok končí školskú dochádzku v ZŠ, želáme jej veľa ďalších študijných úspechov na strednej škole.
Lucka si dnes svoje ocenenie nemohla prísť prevziať, lebo je v týchto dňoch na študijno-poznávacom pobyte v Londýne. Ocenenie za ňu prevzala riaditeľka ZŠ Budatínska, pani Marta Režnáková.

Simona Kratochvílová
Je žiačkou 9.B triedy v ZŠ Dudova. Má veľmi pevnú vôľu vďaka ktorej dokáže podávať najlepšie výkony. Medzi jej hlavné vlastnosti patrí cieľavedomosť, vytrvalosť a bojovnosť. Je rodenou športovkyňou a už od 5. ročníka sa zúčastňuje na rôznych športových súťažiach, v ktorých dosahuje vynikajúce výsledky. Spomenieme jej niektoré úspechy – 1.až 3. miesto loptových hrách – basketbal, florbal, hádzaná, vybíjaná, futbal, hokejbal. V celoštátnom kole hokejbalovej ligy bola vyhlásená za najlepšiu strelkyňu. Úspešne reprezentovala školu na okresných kolách v ľahkej atletike v behu, vrhu guľou, hod kriketovou loptičkou a v štafete. Vždy sa umiestnila na prvých troch miestach. Simonka nie je len výbornou športovkyňou, ale aj flexibilná v rôznych činnostiach školy. Aktívne sa zapája do diania v školskom parlamente a je vždy ochotná pomôcť pri rôznych aktivitách školy. Svojim odhodlaním a milým slovom stmeľuje kolektív triedy.

Timotej Fojtík
Je úspešným žiakom 9.A triedy v ZŠ Dudova. Už od 5. ročníka bolo jasné, že to bude veľmi nadaný žiak. Nielenže pekne vyrezával z dreva, ale dokáže vyrábať v 2D a 3D výrobky, dokonca prišiel s myšlienkou vytvorenia mechanizmu funkčného dreveného zámku, kde množstvo ozubených drevených koliesok muselo do seba presne zapadať. Keby Timo žil v Bratislave v dobe Kempelena, stal by sa s vysokou pravdepodobnosťou členom jeho tímu. Jeho schopnosti si všimli aj učitelia Techniky a tak Timo reprezentoval svoju školu v technickej olympiáde, kde vyhral okresné i krajské kolo. Ako deviatakovi sa mu už splnil jeho cieľ, keď postúpil do celoslovenského kola technickej olympiády do Košíc a získal 6. miesto. Timove záujmy sú však omnoho širšie: vytvára origami, pestuje kaktusy, ovláda množstvo kartových trikov, výborne hrá na gitaru a pravidelne účinkuje na školských akadémiách, dokonca sa naučil aj štrikovať! Ak si myslíte, že to je všetko, čo Timo dokáže – mýlite sa! Jeho hlavnou záľubou sú počítače! Už nehrá hry, ale sám si ich vytvára. Jeho ktorý sa dokáže sám orientovať v určitom druhu prostredia. Práve s týmto robotom a s podporou svojej školy vyhral medzinárodnú súťaž autonómnych robotov v Trenčíne vo svojej kategórii. Napriek uvedeným dosiahnutým úspechom sa Timo nad ostatných žiakov nevyvyšuje a vždy je ochotný každému pomôcť.

Diana Krammerová
Je úspešnou žiačkou 5. B triedy v ZŠ Lachova. Dosahuje výborné výsledky vo všetkých vzdelávacích oblastiach a zaujíma sa o dianie v triede a v škole, preto sa stala predsedníčkou triedy a členkou školského parlamentu. Je tiež veľmi aktívna a zapája sa do predmetových súťaží, je úspešnou riešiteľkou geografickej olympiády, matematickej olympiády, postúpila do obvodného kola biologickej olympiády a zúčastnila sa okresného kola v recitačnej súťaži Slovo u Boha. Jej všestrannosť dokazujú aj výnimočné výsledky v športovej oblasti. Ako členka Karate klubu získala na majstrovstvách sveta v Taliansku jednu zlatú a štyri strieborné medaily. Svojim správaním a usilovnosťou je vzorom pre svojich spolužiakov.

Patrick Hlušek
Je úspešným žiakom 9.A triedy v ZŠ Pankúchova. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky vo všetkých predmetoch. Je to výborný, spoľahlivý a skromný žiak, ktorý si vždy plní svoje povinnosti na 100%. Jeho veľký záujem o slovenský jazyk a literatúru, históriu a geografiu bol predpokladom stať sa úspešným riešiteľom predmetových súťaží a olympiád. Je úspešným riešiteľom obvodného kola dejepisnej olympiády a olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Už piaty rok aktívne pracuje v žiackom školskom parlamente a druhý rok vykonáva funkciu podpredsedu. Pravidelne organizuje a pomáha pri zbierkach Deň narcisov, Modrý gombík a školských burzách. Podieľa sa na vysielaní rozhlasových okienok k rôznej problematike a tiež v súťaži o najestetickejšiu triedu II. stupňa. Po skončení základnej školy sa rozhodol študovať na gymnáziu. Jeho predstavy sa určite splnia, pretože dosiahol výborné výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, kde dosiahol zo slovenského jazyka a literatúry 96 % bodov a z matematiky dokonca plných 100% bodov. Patrikovo asertívne a empatické správanie, zodpovedný prístup k povinnostiam a výborné študijné výsledky sú príkladom pre jeho rovesníkov.

David Fančovič
Je talentovaným žiakom 9.A triedy v ZŠ Prokofievova. Počas celej školskej dochádzky dosahoval výborný prospech so študijným priemerom 1,0. Je predsedom školského žiackeho parlamentu a svoju školu reprezentoval vo viacerých postupových súťažiach. V okresnom kole recitačnej súťaže Novodobo so Shakespearom obsadil 1. miesto a v dejepisnej súťaži Historia magistra vitae získal 3. miesto. Za uverejnenie článku v anglickom jazyku o svojej škole v časopise Hello vyhral zájazd do Londýna. Od svojich 8. rokov navštevuje hodiny klavírnej hry ZUŠ Jána Albrechta. Má za sebou množstvo koncertných vystúpení a výrazné úspechy dosiahol aj na domácich a medzinárodných súťažiach ako Klavírna Orava, Schneidrova Trnava, Mladý klavír pražského konzervatória, vystúpil v Sofii, Kodani, Prahe, vo Viedni. Za najlepšie odvedenie skladby E. Suchoňa bol ocenený Hudobným fondom a cenou firmy Petrof. David aj napriek vynikajúcim výsledkom zostal skromný, priateľský, ústretový a ochotný pomáhať všade a všetkým. Škola mu v minulom školskom roku udelila ocenenie Žiak roka 2016. Davidovi želáme veľa ďalších študijných aj umeleckých úspechov.

Patrik Koska
Je úspešným žiakom 9.B triedy v ZŠ Tupolevova. Patrikovou najväčšou prednosťou a zároveň koníčkom je spev. Svoju školu úspešne reprezentuje na takmer všetkých speváckych súťažiach a pravidelne vystupuje v sprievodnom programe súťaže Historia magistra vitae. Aj v tomto školskom roku sa stal víťazom súťaže v speve Novodobo so Shakespearom a v predchádzajúcom období sa stal absolútnym víťazom súťaže populárnych piesní POP HIT. Patrik spieva aj zbore Slovenského rozhlasu, s ktorým pravidelne koncertujú na spoločenských podujatiach. Má veľmi dobrý vzťah k staršej generácií a pravidelne sa zapája do dobrovoľnej charitatívnej akcie v Dome tretieho veku pri kultúrnych vystúpeniach. Rád pomáha svojimi odbornými radami pri organizovaní kultúrnych vystúpení žiakov 1. stupňa a pri ich nácvikoch. Zároveň aktívne pracuje v školskom žiackom parlamente.

Hana Klejová
Je talentovanou žiačkou 9.A triedy v ZŠ Turnianska. Počas celého štúdia dosahovala vynikajúce študijné výsledky s prospechom len s priemerom 1,0 a viackrát počas roka nevymeškala ani jednu vyučovaciu hodinu. Pravidelne prispievala svojou tvorbou do celoslovenskej súťaže Súzvuky Ferka Urbánka, kde opakovane dostávala čestné uznania. V dejepisnej olympiáde vybojovala pre svoju školu niekoľkokrát druhé a tretie miesta. V okresnom kole biologickej olympiády získala 1.miesto a postúpila do krajského kola, odkiaľ priniesla krásne 3. miesto. V okresnom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom je držiteľkou 3. miesta a dvakrát sa stala víťazkou tejto súťaže. Hanka hrá na klavíri a je milovníčkou a čitateľkou kníh, ktoré hu sprevádzajú všade. Svojim skromným vystupovaním a kultivovaným správaním bude určite ozdobou na Gymnáziu Grösslingova, kam Hanku prijali bez prijímacích pohovorov na základe úspešnosti v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka, keď dosiahla zo slovenského jazyka a literatúry úspešnosť na 96 % a z matematiky 100%-nú úspešnosť.

Barbora Javorová
Je talentovanou žiačkou 9.A triedy v ZŠ Turnianska. Je zručná a veľmi kreatívna v rôznych ručných prácach, ale nadovšetko miluje čísla a matematiku. Patrí najúspešnejším riešiteľom matematického Klokana na Slovensku. Získala ocenenie Expert matematických hlavolamov, ďalej 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a v projekte Petržalská super škola v obore robotika si vybojovala 2. miesto. V tomto roku po dosiahnutom vynikajúcom 1. mieste v krajskom kole biologickej olympiády, Barborka postúpila do celoštátneho kola v Košiciach, kde zaujala porotu svojimi odbornými vedomosťami a získala mimoriadne úspechy, ktoré ocenil aj dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika. Po ukončení súťaže odovzdal Barborke nasledovné rozhodnutie. Citujeme: Vaše umiestnenie v celoštátnej súťaži ma oprávňuje prijať Vás na štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J Šafárika v Košiciach v akademickom roku 2018/2019 alebo neskoršom. 30.apríl 2017, podpísaný doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan. Barborka na základe dosiahnutých úspechov a výborných výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka bola prijatá do matematickej triedy v Gymnáziu Grösslingova bez prijímacích pohovorov a niet pochýb, že úspešne zvládne stredoškolské štúdium. A potom bude môcť prijať ponuku na štúdium na uvedenej vysokej škole.

web od 2day