Južné Mesto – zóna C2, 2. etapa, Viacpodlažná bytová zástavba, Bratislava-Petržalka

Južné Mesto – zóna C2, 2. etapa, Viacpodlažná bytová zástavba, Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Obytný súbor – zóna C2 – je pokračovaním prvých fáz výstavby urbanistického súboru „Južné Mesto – Petržalka Juh“, predmetom zóny C2 2. etapy sú štyri bytové domy. Všetky štyri bytové domy sú navrhnuté so 6-timi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. V podzemných podlažiach sú navrhnuté garáže. Statická doprava je riešená aj na teréne. Bytové domy sú navrhnuté tak, aby tvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Južné mesto IS s.r.o., Poštová 3, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 19. 12. 2013
Územné rozhodnutie vydané 2029/2014/10-UKSP/1 Br-6, 7. 5. 2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 16. 10. 2014
Stavebné povolenie vydané 10.3.2015 vydané stavebné povolenie
1188/2015/10-UKSP/Br-14
Kolaudačné rozhodnutie 2.11.2016 vydané kolaudačné rozhodnutie
9395/2016/10-UKSP/Br-125

6.2.2017 vydané kolaudačné rozhodnutie na objekt SO 03
2244/2017/10-UKSP/Br-6

8.8.2017 vydané kolaudačné rozhodnutie na objekt SO 04
7434/2017/10-UKSP/Br-82

web od 2day