Žiadosť o stavebné povolenie – objekt SO 00 Príprava územia – odstránenie navážkového valu – 1. etapa, stavby Južné mesto – zóna C0 – viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka – 1. etapa

Žiadosť o stavebné povolenie sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml, a dňa 21.8.2015 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. 6292/2015-3.4/ml. Uvedené vydané dokumenty sú uverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os.
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/juzne-mesto-zona-c0-i-etapa.

web od 2day