Petržalka je Senior Friendly

Mestská časť zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky a v ich mene spolupracuje s humanitnými, charitatívnymi aj zdravotníckymi zariadeniami na území hlavného mesta a zapája sa aktívne do mnohých projektov. Cieľom týchto projektov je prioritne udržanie mentálneho a fyzického zdravia seniorov ako aj rozvoj kultúrnych hodnôt a tradícií. „Našim cieľom je zabezpečiť Petržalčanom, ako sa hovorí na staré kolená, dôstojný a plnohodnotný život aspoň v rámci aktivít, ktoré by si inak zo svojho príjmu nemohli dovoliť“, spresnil starosta Vladimír Bajan.

Preto Petržalka okrem zákonom stanovených služieb prevádzkuje 6 denných centier a sociálnu výdajňu. Poskytuje aj príspevok na stravovanie pre približne 400 Petržalčanov za mesiac a organizuje pravidelné kultúrne, spoločenské aj športové podujatia. Medzi obľúbené projekty patrí festival aktívneho starnutia Seniorfest a dva razy do roka slávnostný večer pre našich jubilantov s programom a večerou. Samospráva podporuje aj dva seniorské spevácke súbory, ktoré nás reprezentujú aj za hranicami Petržalky. Taktiež má nastavené dotačné schémy, vďaka ktorým sa časťou peňazí z rozpočtu podporia občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré poskytujú kvalitné a pestré formy aktivít pre seniorov. Výnimočná je Rada seniorov zložená z 9 členov, ktorá funguje ako poradný orgán starostu. „Vďaka individuálnemu prístupu a zabezpečovaniu rôznych foriem pravidelných činností a aktivít pre našich seniorov som presvedčený, že kvalita ich života a pocit spolupatričnosti a potrebnosti, je naplno rozvíjaný“, povedal starosta a dodal, že bez kvalitnej práce zamestnancov sociálneho oddelenia by sme takýto rozsah služieb nevedeli zabezpečiť.

Ocenenie „Senior Friendly 2017“, ktoré každoročne udeľujú občianske združenie Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie BAGAR, prevzal v piatok 13. októbra starosta Vladimír Bajan na slávnostnom večeri v Zichyho paláci.

web od 2day