Poslanci schválili Komunitný plán sociálnych služieb

Cieľom komunitného plánovania je, aby zodpovedal aktuálnym potrebám mestskej časti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Vypracovaniu takéhoto plánu predchádzala analýza existujúcich sociálnych služieb, ako aj zadefinovanie potrieb, ktoré treba naplniť.

Samozrejme, pri jeho tvorbe bolo treba vziať do úvahy aj finančné prostriedky, ktoré mestská časť plánuje na sociálne služby vynaložiť. Preto pracovná skupina zložená z pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, z radu poslancov MZ MČ Bratislava-Petržalka, zo zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, zo zástupcov ZŤP občanov a z radov občanov vypracovala plán na ďalšie obdobie.

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 vychádza aj z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj odborníkmi. A aké sú jeho najdôležitejšie body? Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb alebo rekonštrukcia súčasného zariadenia na Vavilovovej ulici, rozširovanie sociálnych služieb formou denného stacionára a vzdelávanie pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Na podnet petržalských seniorov sa do plánu dostalo aj vzdelávanie špeciálne zamerané na túto vekovú skupinu obyvateľov.

web od 2day