Územný plán zóny Kapitulský dvor „odklepnutý“

Medzi deklarované priority poslancov od začiatku funkčného obdobia patrí medzi iným aj obstarávanie územných plánov zón, tzv. zonáliek. Zonálky prehlbujú a spodrobňujú regulatívy územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby územnoplánovacej praxe, pre usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností a pre potenciálnu investičnú činnosť. Práve územný plán a jeho stupne – teda aj spomínané zonálky – dokážu v predstihu regulovať výstavbu v tej ktorej oblasti tak, aby čo najviac zohľadňovala potreby územia, hovoria bližšie o funkčnom využití pozemkov, intenzite využitia pozemkov či regulačných prvkoch ochrany prírody a tvorby krajiny. Územnoplánovacia dokumentácia je veľmi silným nástrojom samosprávy, pomocou ktorého môže ovplyvňovať budúcu zástavbu.

V podmienkach Bratislavy územný plán hlavného mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo, územné plány zón – teda určitých logických celkov – môžu schvaľovať aj mestské časti. Samozrejme zonálky nesmú ísť nad rámec územného plánu a nemôžu ho zmeniť, môžu ho len spodrobniť.

V minulosti Petržalka riešila územný plán zóny Matador. Vzhľadom na to, že pripomienky vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, ale aj obyvateľov či poslancov presahovali zadanie územného plánu, rozhodli sa poslanci jeho spracovávanie zastaviť a všetky zozbierané podnety posunuli do mesta ako podklad pre zmenu samotného územného plánu.

Petržalskí poslanci v tomto volebnom období každoročne vyčlenili v rozpočte financie na obstaranie územných plánov zón. Snažili sa tak zastaviť či inak ovplyvniť už rozbehnutú výstavbu, čo nie je cieľom územnoplánovacieho konania, ako to priamo z jeho názvu vyplýva. A tak napokon upustili tak od riešenia územia na Einsteinovej ulici či na tzv. pápežskej lúke – tá druhá lokalita je okrem toho aj súčasťou riešenia tzv. centrálnej rozvojovej osi v réžii hlavného mesta. Na svojom júnovom zasadnutí poslanci schválili začatie obstarávania územného plánu zóny, ktorý nazvali Sad Janka Kráľa. Aj toto rozhodnutie predtým viackrát odložili, keďže sa nevedeli dohodnúť na hraniciach riešeného územia. Napokon ho vymedzili ulicami Einsteinova, Jantárova cesta, rieka Dunaj, Most SNP.

Na svojom novembrovom zasadnutí pristúpili na základe odporúčania odbornej komisie k obstarávaniu ďalšej zonálky a to „Kapitulský dvor“ – ide o územie vymedzené komunikáciami diaľnica D2, Bratská ul., Kaukazská ul. a Viedenská cesta. Toto územie nie je doposiaľ ešte zastavané, preto je vhodné na reguláciu práve týmto dokumentom tak, aby mestská časť mala v rukách viac, než len stavebný zákon.

web od 2day