Žiadosť o stavebné povolenie – SO 701 Komunikácie a spevnené plochy – Bytový dom STARÝ HÁJ

Žiadosť sa týka stavby, ku ktorej bolo v rámci zisťovacieho konania vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/006505/ANJ/V-EIA-r zo dňa 8.3.2016 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day