Sport & Retail Park Slnečnice – Južné mesto

Sport & Retail Park Slnečnice – Južné mesto

Popis stavby: Predmetný areál pozostáva z dvoch menších areálov – severného areálu 1 a južného areálu 2. Obidva areály pozostávajú z objektov pre šport a voľný čas a obchodno-prevádzkových objektov. Areál Park je tvorený plochou verejnej zelene, pobytovou lúkou a plochami pre rekreačné a športové využitie verejnosti. Cez areál parku bude prepojená hlavná cyklotrasa a pešia trasa parkovacej zóny celého navrhovaného územia.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Delta Construction Plus, s.r.o.
Poštová 3
811 06 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 4.3.2016
Územné rozhodnutie vydané 4790/2016/10UKSP/Vč-9
15.6.2016
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 27.7.2016
požiadali o SP
Stavebné povolenie vydané 13.10.2016 vydané stavebné povolenie
9237/2016/10-UKSP/Vč-106
Kolaudačné rozhodnutie 12.10.2017 kolaudačné rozhodnutie na časť stavby „“Sever““
8954/2017/10UKSP/Vč 112

7.12.2017 kolaudačné rozhodnutie na časť stavby „“Sever““
10608/2017/10UKSP/Vč 130

4.1.2018 kolaudačné rozhodnutie na časť stavby „“Juh““ 1624/2018/10UKSP/Vč 1

web od 2day