Na petržalskej hrádzi bude bezpečnejšie

Napriek tomu, že petržalská hrádza je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Bratislava, starosta Petržalky Vladimír Bajan sa zaujímal o jej fungovanie a režim, keďže ju využíva veľa Petržalčanov. Preto sa stretol s riaditeľom SVP š.p. OZ Bratislava Ing. Jozefom Dúczom, aby sa informoval o aktivitách SVP v oblasti pohybu cyklistov, chodcov a žiaľ v ostatnom čase aj automobilov po petržalskej hrádzi.

Na stretnutí oboznámil riaditeľ Dúcz starostu so zásadami pohybu cyklistov a chodcov na vodohospodárskych objektoch (hrádzi) na území Petržalky. Starosta prisľúbil pomôcť pri oboznámení širokej verejnosti s týmito zásadami. Témou stretnutia boli aj zlúčené kontrolné hliadky vodnej stráže a mestskej polície. SVP š.p. sa zaviazala priebežne informovať mestskú časť o priebehu a výsledkoch prijatých systémových opatrení vykonaných na vodnej stavbe (hrádzi) na území tejto mestskej časti.

web od 2day