Navrhnite osobnosť Petržalky 2018

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí, prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si prevzalo už 116 osobností.
Návrhy na rok 2018 môžu predkladať jednotlivci, neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky a pod. najneskôr do 6. apríla 2018. Návrhy doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu.
Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku – v čom navrhovateľ vidí jej osobitný prínos pre Petržalku.
Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať elektronicky na daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.
Záverečný galaprogram sa uskutoční v sobotu 16. júna v areáli Závodiska, š. p.

web od 2day