Južné mesto – Zóna C0, Viacpodlažná bytová výstavba, Petržalka, Bratislava 1. etapa a terénne úpravy v rámci územia

Južné mesto – Zóna C0, Viacpodlažná bytová výstavba, Petržalka, Bratislava 1. etapa a terénne úpravy v rámci územia

Popis stavby: Zóna C0 sa rozprestiera na západ od komunikácie Bratislava – Rusovce a urbanizuje úpätie Petržalského valu. V rámci prípravy územia bude odstránená časť návažkového valu, pre 1. etapu výstavby C0 sa uvažuje s odstránením približne 30%. Predmetom dokumentácie 1.etapy zóny C0 sú bytové domy SO-01 až SO-04. V objektoch SO-01 a SO-02 sú navrhnuté garáže, technické vybavenie a hlavný vstup do objektu v úrovni terénu. SO-01 je navrhnutý šesť podlažný- 6.np je ustúpené. SO-02 je navrhnutý päť podlažný, 5.np je ustúpené. Objekty SO-03 a SO-04 majú garáže osadené na vstupnom podlaží – úroveň 1.pp, ktoré je polozapustené, sú navrhnuté sedem podlažné, pričom 7.np je ustúpené. Parkovacích miest v garáži a na teréne je spolu navrhnutých 443 miest.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Delta Construction Plus, s.r.o.
Poštová 3
811 06 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 14.10.2016
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 13.9.2017
žiadosť o SP na terénne úpravy
Stavebné povolenie vydané SP na terénne úpravy:
1613/2018/10 UKSP/Vč-8 zo dňa 20.2.2018

web od 2day