Kolaudačné rozhodnutie – Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava, objekt Polyfunkčný dom – nebytová budova, Bratislava, Petržalka, Einsteinova

Vo vzťahu k predmetnej stavbe bolo dňa 19. 9. 2016 vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 7245/2016-1.7./ak rozhodnutie o tom, že zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčné centrum Einsteinova, objekt Polyfunkčný dom“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené rozhodnutie je prístupné na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcne-centrum-einsteinova-objekt-polyfunkcny-dom.

web od 2day