Chcete zlepšiť svoje prostredie? Využite grant.

Petržalská samospráva podporuje aktívnych. V prípade, ak máte záujem pomôcť zlepšiť životné prostredie vo svojom okolí, máte šancu do 30. 4. 2018 požiadať o grant vo výške od 2 001 do 4 000 eur (finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne 10 % z výšky požadovanej grantovej dotácie), ktorý je určený najmä na skvalitnenie okolia domov, vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizáciu zelene, nevyužitých priestorov, budovania komunitných mobilných záhrad či vzdelávacích enviro programov.
Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na grantovú výzvu je 30 000 eur.

Už v prípravnej fáze sa odporúča zámer konzultovať na miestnom úrade predovšetkým na oddelení životného prostredia a oddelení nakladania s majetkom.

Kto môže o grant požiadať?
Potenciálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktoré pôsobia či vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti napríklad:
– občianske združenia, neziskové organizácie,
– spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch,
– správcovia bytových domov v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch.

Žiadosť je potrebné podať na formulári zverejnenom na webovej stránke mestskej časti.
Finančne podporení žiadatelia sú povinní predložiť vyúčtovanie dotácie a správu o realizácií projektu vrátane fotodokumentácie do 15.12. 2018.

Formulár žiadosti nájdete na stránke: https://www.petrzalka.sk/tlaciva/

Svoje žiadosti posielajte na e-mail michal.radosa@petrzalka.sk

Podporené projekty budú realizované do 30.11. 2018.

web od 2day