Návrh VZN zo dňa 27. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 30. septembra 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov v znení VZN č. 8/2014 a VZN č. 10/2017 – NÁVRH NA PRIPOMIENKOVANIE

web od 2day