Rámcová dohoda – projektová dokumentácia

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 4332/2018/RVO
Predmet Rámcová dohoda – projektová dokumentácia
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na poskytnutie služby
Predloženia ponuky
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day