Verejné obstarávanie

 
 

Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17 852 12 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Ing. Vladimír Bajan, starosta
e-mail: starosta@petrzalka.sk
Telefón: + 421-2-68 288 500
Fax: + 421-2-63 814 964

IČO: 603201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko, a.s., pobočka Bratislava
Číslo účtu: 800599001/5600

web od 2day