Verejné obstarávanie

 
 

Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17 852 12 Bratislava

Štatutárny zástupca:
Ján Hrčka, starosta
e-mail: starosta@petrzalka.sk
Telefón: + 421-2-68 288 819
Fax: + 421-2-63 823 908

IČO: 603201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

web od 2day