Čo v Petržalke budeme mať?

Strategický dokument mestskej časti Bratislava-Petržalka Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 (ďalej PHSR) bol schválený v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15. marca 2016.

Na základe schváleného PHSR a systému jeho monitorovania pripravujú príslušné oddelenia miestneho úradu v týchto dňoch operatívne hodnotenie jednotlivých projektov, s cieľom sledovania prípadných zmien v jednotlivých prioritných oblastiach. Obsahom monitorovania je zoznam projektových zámerov, ich realizovaných aktivít a finančných nákladov, ktoré boli v PHSR plánované na rok 2017.

Okrem uvedeného monitorovania realizácie aktivít PHSR za rok 2017 samospráva jedenkrát ročne získava a spracuje pripomienky sociálno-ekonomických partnerov, ako aj širokej verejnosti k aktualizácií projektov na ďalšie roky a to do termínu začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok.

V priebehu roka 2017 boli zrealizované navrhované projekty z PHSR ako napríklad:

– vybudovanie športového areálu JAMA, psieho výbehu na Vyšehradskej ulici, rekonštrukcia budov MŠ a ZŠ za vyše 800 tis. Eur a iné.

Dovoľujeme si upozorniť, že nejde o pripomienky, resp. aktualizáciu už schváleného kompletného PHSR, ale iba navrhovaných a plánovaných projektov na roky 2018-2019.

Uvítame, keby sa aktívne zapojila do tohto procesu aj verejnosť a obyvatelia prispeli svojimi pripomienkami, či podnetmi k jednotlivým projektom v rámci akčného plánu, prípadne, ak by chceli navrhnúť doplnenia v rámci našich prioritných oblastí, treba ich zaslať v termíne do 15. júna 2018 na e-mailovú adresu jana.jeckova@petrzalka.sk.

Materiál PHSR na roky 2016-2023 a jeho prílohu Akčný plán si môžete pozrieť TU.

web od 2day