JUŽNÉ MESTO – Zóna B1, objekty: SO-07.1 Obslužné komunikácie, SO-07.2 Parkoviská, SO-07.3 Spevnené plochy, predĺženie lehoty výstavby

Dňa 2.5.2018 podala spoločnosť Južné mesto IS, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava a spoločnosť SLNEČNICE –MESTO 2, s.r.o., 811 06 Bratislava žiadosť o predĺženie lehoty ukončenia výstavby stavby: „ Južné mesto – zóna B1, Bratislava-Petržalka“. Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom „Petržalka – Juh, južná rozvojová os“, na základe ktorého vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 23. 10. 2006 záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke: http: www.enviroportal.sk.

web od 2day