Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava

Navrhovateľ Fundus Project, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava predložil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava“, ktorú nám ako povoľujúcemu orgánu zaslalo MŽP SR, podľa § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Dokument je zverejnený na webovom sídle MŽP SR na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kopcianska-juh-polyfunkcna-zona-bratislava

web od 2day