V Petržalke prijali do škôlok o takmer 200 detí viac ako vlani

Od septembra bude v Petržalke už 24 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. K 23 existujúcim totiž pribudne od septembra zrekonštruovaná Materská škola na Vyšehradskej ulici 17, kde bude 7 tried. Celkovo tak bude v petržalských škôlkach 121 tried.
Oproti minulému školskému roku bolo do materských škôl prijatých 972 detí, čo je takmer o 200 viac ako vlani. No zároveň ale oproti minulému roku pribudol aj počet žiadostí o prijatie, počet reálne podaných žiadostí bol takmer 1 600.
Čiže ani tento rok Petržalka nemohla uspokojiť všetkých záujemcov, neprijatých je 600 detí. Petržalka je jedinou mestskou časťou v Bratislave, kde sú v materských školách zriadených samosprávou špeciálne triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením. Konkrétne v MŠ Iľjušinova sú dve triedy pre deti s diagnózou autizmus, v MŠ Turnianska je jedna trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom a v MŠ Pifflova je jedna trieda pre deti s poruchami výživy.
Naša mestská časť okrem toho zo svojho rozpočtu vyčleňuje každoročne aj takmer 22-tisíc eur ako príspevok rodičom na zaplatenie súkromnej materskej školy. Pre školský rok 2017/2018 kritériá na poskytnutie príspevku splnilo 33 žiadateľov.

Treba povedať, že za posledných desať rokov pribudlo v petržalských materských školách takmer tisíc miest v 30 triedach. V roku 2008 bola kapacita materských škôl 2 172 miest. Po dobudovaní MŠ Turnianska bude ich kapacita 3 149 miest.
Rovnako pálčivý ako nedostatok miest v materských školách je aj nedostatok kvalifikovaných učiteliek, aj napriek tomu, že ich sa mestská časť Petržalka snaží motivovať napríklad aj náborovým príspevkom vo výške 750 eur a možnosťou ubytovania v stredoškolskom internáte na Vranovskej, kde máme k dispozícii 15 miest.

web od 2day