Znovu pridáme aktívnym učiteľom

Petržalskej samospráve záleží na kvalite základných škôl. V programe „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ budeme už štvrtý školský rok po sebe motivovať aktívnych petržalských učiteľov, aby predložili svoje projekty kvalitného vzdelávania. Môžu si tak zvýšiť príjem mesačne o 100 eur v hrubom. V rozpočte sú na tento program vyčlenené financie vo výške 22 500 eur.

Šancu má každý vyučujúci, ktorý bude ochotný svoju aktivitu napísať do projektu.
Naposledy členov hodnotiacej komisie najviac zaujala rozprávka v matematike, preklad anglickej knihy obľúbeného spisovateľa a osobitný prístup k čítaniu s porozumením na hodinách literatúry. Najviac projektov došlo zo základnej školy na Černyševského a Lachovej. Projekty stáli za to, prešli hodnotením a učitelia boli po zásluhe odmeňovaní.

Podporované budú inovatívne projekty (v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní medzipredmetových vzťahov, využívaní informačných komunikačných technológií) pedagógov pôsobiacich v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Výučbová časť projektu by mala trvať buď celý I. polrok školského roka 2018/2019 (1.10.2018 -31.1. 2019) alebo celý školský rok 2018/2019 (1.10.2018 – 30.6. 2019).

Žiadosti o podporu projektov je potrebné podať do 5.9. 2018 elektronicky na adresy michal.radosa@petrzalka.sk a eva.benackova@petrzalka.sk a v jednom vytlačenom exemplári na sekretariát zástupcu starostu. Komisia vyhodnotí projekty do 30.9.2018.

Formulár obsahuje základné údaje ako meno, priezvisko a trvalé bydlisko pedagóga, názov základnej školy, ročník, v ktorom sa má projekt realizovať, termín, v ktorom sa má projekt realizovať, stručný abstrakt projektu obsahujúci informáciu o metóde, postupe, poznatkoch, využívaní informačných komunikačných technológií ktoré predstavujú inovatívnosť projektu.

Pri hodnotení budú okrem objektívnych kritérií posudzované najmä:
– kvalita obsahu, zrozumiteľnosť, konkrétnosť, presvedčivosť, prispievanie k rozvoju vzdelávania,
– odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania,
– počet zúčastnených žiakov alebo tried na projekte,
– zvýšenie motivácie detí, ich kreativity,
– inovatívne a netradičné metódy, formy, prostriedky práce učiteľa so žiakmi,
– rozvoj talentu a nadania,
– zefektívnenie výchovno-vyučovacieho procesu,
– aktivity na rozvoj kritického myslenia.

web od 2day