Návrh na zmenu územného rozhodnutia –Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2 časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Návrh na zmenu územného rozhodnutia sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 27.6.2017 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OÚ-BA-OSZP3-2017/004243/SIA/V-EIA-ZS, právoplatné dňa 27.12.2017. Uvedený dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day