Prevádzkové objekty A+B – Zmena stavby pred dokončením – Panónska cesta

Žiadosť na zmenu stavby pred dokončením sa týka stavby „ Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5“ vo vzťahu ku ktorej bolo vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017442/AHU/V-EIA-r zo dňa 3.4.2018, právoplatné dňa 17.5.2018. Uvedený dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day