Petržalka bude mať nové učebne

Petržalka sa usiluje o to, aby sa v nej obyvateľom dobre žilo. Deti sú budúcnosťou našej spoločnosti a preto je dôležité, aby mali kvalitné vzdelanie. Keďže nám záleží na plnohodnotnom vzdelávaní, snažíme sa zapájať do rôznych výziev a robiť projekty, aby naše základné a materské školy boli v dobrom technickom stave ako i to, aby v nich okrem skvelých pedagógov boli aj výborne vybavené triedy a špeciálne učebne.

Samospráva opäť hľadala možnosti, ako získať finančné prostriedky na zveľaďovanie našich škôl. „Zapojili sme sa do výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nenávratný finančný príspevok. Výzva bola zameraná na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Financie z dotácie mohli pokryť vybudovanie odborných učební na celom Slovensku, z toho Petržalka získala peniaze na 10 svojich projektov, vďaka čomu budeme mať ďalšie moderné, špecializované učebne,“ povedal starosta Vladimír Bajan. Celková výška výdavkov bude viac ako 800-tisíc eur. Výška nenávratného príspevku na tieto projekty je 778-tisíc eur. Petržalka sa bude spolupodieľať sa financovaní v sume 41-tisíc eur. V týchto aktivitách, samozrejme, Petržalka plánuje pokračovať aj do budúcna a ak sa objaví nejaká nová výzva na získanie dotácie či grantu, určite sa do nej zapojí.

web od 2day