Oznámenie – Rozšírenie kapacity nadzemných skladovacích a blendovacích síl na výrobnej jednotke Polypropylén (PP) 3 v areáli SLOVNAFT, a.s.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), ako príslušný orgán štátnej správy nám zaslalo podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity nadzemných skladovacích a blendovacích síl na výrobnej jednotke Polypropylén (PP) 3 v areáli SLOVNAFT, a.s.“, ktorého predkladateľom je SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava.
Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-kapacity-nadzemnych-skladovacich-blendovacich-sil-na-vyrobn

web od 2day