Garážový dom Vavilovova Petržalka

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Garážový dom Vavilovova Petržalka“ sa týka stavby v území, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 17. 10. 2016 vydané rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OU-BA-OSZP3-2016/062516/SIA/V-EIA. Navrhovaná činnosť, ktorej predmetom je výstavba hromadnej garáže, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk

web od 2day