Žiadosť o stavebné povolenie – Južné mesto – zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo dňa 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os.

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny v navrhovanej činnosti pod názvom Južné mesto, zóna C4, dňa 4. 4. 2017 bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 3453/2017-1.7/ak rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke: https://www.minzp.sk/files/eia/zona-c4-zverejnene-dna-11.4.2017.pdf.

web od 2day