O stavbe pod mostom SNP pre tých, ktorých zaujímajú fakty a nie predvolebná kampaň

Spoločnosť Zemegula s.r.o. má s Hlavným mestom SR Bratislava uzavretú nájomnú zmluvu na predmetný priestor od roku 2004. V roku 2016 uzavreli dodatok, na základe ktorého má v spodnej časti vzniknúť turistické a cyklistické centrum. Stavebník – spoločnosť Zemeguľa s.r.o. – ohlásil dňa 1. decembra 2017 petržalskému stavebnému úradu opravy a udržiavacie práce v dôsledku havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO. Havarijný stav dokladoval vyjadrením statika.

Stavebný úrad Petržalka s týmito prácami súhlasil s podmienkou, že stavebník podá v zákonom stanovenom termíne aj riadnu žiadosť o dodatočné povolenie stavby.

V apríli t.r. stavebný úrad z verejne prístupného miesta zistil na uvedenej stavbe práce, ktoré pravdepodobne prekračujú charakter opravy havarijného stavu, preto starosta vypísal v zmysle zákona štátny stavebný dohľad na zistenie skutkového stavu.

Podľa výsledkov vykonaného štátneho stavebného dohľadu na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP zo dňa 23.5. stavebník časť stavebných prác uskutočnil za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta, uskutočnil však aj opravy a stavebné úpravy nad rámec pôvodne statikom navrhnutých opráv a taktiež začal realizovať novú konštrukciu dvojpodlažnej vstavby.

Na základe týchto zistení stavebný úrad priamo na mieste zápisom do stavebného denníka zastavil stavebné práce začaté na stavbe nad rozsah odstránenia havarijného stavu.

V júni 2018 začal stavebný úrad v zmysle stavebného zákona konanie o odstránení stavby s možnosťou jej dodatočného povolenia, následne vyzval stavebníka na doplnenie s určením lehoty do 24. septembra a konanie prerušil. Stavebník postupne dokladal požadované doklady a vyjadrenia, v určenom termíne však nedoložil všetko a ani nepožiadal o predĺženie lehoty.

Na základe uvedeného stavebný úrad koná v súčasnosti už len o odstránení stavby.

V septembri 2018 zaslala okresná prokuratúra stavebnému úradu upozornenie, ktoré sa týkalo opráv a udržiavacích prác v dôsledku havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO, nie dodatočného povolenia prác, ktoré boli vykonané nad rámec predbežného súhlasu. Z upozornenia vyberáme : „Postupom stavebného úradu nebolo zistené závažné vecné pochybenie, nakoľko stavebný úrad vydal predbežné povolenie na uskutočnenie udržiavacích prác na stavbe nástupnej plošiny do reštaurácie UFO na moste SNP, ktoré mali riešiť výlučne havarijný stav stavby.“ Išlo v podstate len o spor v tom, či konkrétny paragraf stavebného zákona, na základe ktorého sa malo jednať o haváriu, bol použitý správne. Nikto však nespochybnil, ani prokuratúra, že havarijný stav na moste SNP je. A o havarijnom stave hovorí aj záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, v ktorom súhlasí s opravou havarijného stavu lávok na Moste SNP za určitých podmienok, takže aj pamiatkári vedia, že tam nebezpečenstvo hrozí.

Všetko ostatné je len a len predvolebná kampaň.

web od 2day