Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafarikovo nám. 2 – časť Bosákova ul. – Janíkov dvor

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafarikovo nám. 2 – časť Bosákova ul. – Janíkov dvor

Popis stavby: Stavba električkovej trate a súvisiacej dopravnej infraštruktúry – je situovaná v Petržalke v dĺžke cca 4,2 km – začína za Bosákovou ul. a končí v lokalite Janíkov dvor v priestore bývalého roľníckeho družstva. Trasu nosného systému MHD križuje na niekoľkých miestach komunikačná kostra Petržalky, počas výstavby bude potrebné riešiť obchádzkové trasy. V najjužnejšej časti staveniska, za križovaním Panónskej cesty sa navrhuje umiestniť hala dennej údržby.

Žiadateľ o územné rozhodnutie „Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 BA

v zastúpení
METRO Bratislava a.s.“

Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 27.6.2018
Územné rozhodnutie vydané 18.10.2018 vydané územné rozhodnutie
7099/2018/10 UKSP/Br 31
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Kolaudačné rozhodnutie

web od 2day