Južné mesto – Zóna AB1 – AB4, Bratislava-Petržalka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (MŽP SR), ako príslušný orgán nám zaslalo podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Južné mesto – Zóna AB1- AB4 –Bratislava – Petržalka“ navrhovateľa South City E, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava.
Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/juzne-mesto-zona-ab1-ab4-bratislava-petrzalka

web od 2day