Návrh na kolaudáciu stavby – Bytový dom Starý Háj

Návrh na kolaudáciu sa týka stavby, vo vzťahu ktorej bolo v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 8.3.2016 vydané rozhodnutie pod č. OU-BA-OSZP3-2016/006505/ANJ/V-EIA-r . Uvedený dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day