Otravy psov deratizačnými prostriedkami. Je to naozaj tak?

V poslednom čase pribúdajú podnety od občanov, ktorí majú podozrenie, že v Petržalke pribúda otráv psov a treba za tým hľadať nedávnu plošnú deratizáciu verejných priestranstiev. Spýtali sme sa na to priamo vykonávateľa deratizácie.

V Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola vykonaná deratizácia vo všetkých verejných priestoroch (zeleň, parkoviská, ihriská a pod.) v termíne od 1. do 23.10. dodávateľom CHEMIX-D, s.r.o., ktorý poskytol nasledovné stanovisko:
„Na verejných priestranstvách sa voľne nástrahy neukladajú, vkladajú sa do funkčných dier vytvorených hlodavcami, ktoré sa následne zasypávajú, a tak k nim nemajú voľný prístup deti, nepovolané osoby, ani necielené zvieratá. Navyše, deratizačné prostriedky majú výstražné červené sfarbenie a proti náhodnému požitiu obsahujú Denatónium-benzonát, látku ktorá vyvoláva chuťový odpor pre človeka, psov a mačky. Takýto prípravok je prakticky selektívne atraktívny len pre škodlivých hlodavcov.“

Na otravu by bolo treba požiť neprimerane veľké množstvo nástrahy, ktorú dieťa ani zviera nemá k dispozícii, a ani by ju nebolo schopné požiť. Za viac ako 25 rokov používania antikogulačných deratizačných nástrah nebolo potvrdené ani jedno podozrenie z otravy dieťaťa alebo psa z takto formulovaných nástrah, povolených CCHLP.

Otrava psov v Petržalke:
Z hore uvedených dôvodov v Petržalke otrava psov na verejných priestoroch použitými deratizačnými nástrahami nie je pravdepodobná, je až nemožná.
Pravdepodobne ide pri uvádzanej otrave psov o sabotáž, pri ktorej boli použité rýchlejšie pôsobiace toxické látky primiešané do atraktívnej potravy pre psov, alebo neodborná manipulácia s toxickými látkami v teréne. Mohlo by ísť o niektoré pesticídy používané v poľnohospodárstve, lesníctve, alebo veterinárne prípravky, ale aj iné toxické látky a ich zmesi. Hľadanie príčin otravy psov, prípadne vinníkov môžu zabezpečovať miestne orgány Veterinárnej a potravinovej správy, Veterinárna asanačná služba, orgány činné v trestnom konaní.

web od 2day