Dostavba hotela Esprit

Dostavba hotela Esprit

Popis stavby: Dokumnetácia rieši dostavbu hotela Esprit, ktorá nadväzuje na existujúcu stavbu hotela. Cieľom výstavby je doplniť hotelové služby – predovšetkým reštauračné a kaviarenské, ako aj rozšíriť lôžkovú časť, navrhovaná dostavba je 9 podlažná. Dopravne je dostavba napojená na Zadunajskú cestu cez jestvujúce parkovisko. Parkovisko a prístup návštevníkov hotela je na úrovni 1.np. Jednosmernou rampou so svetelnou signalizáciou je prístupné parkovisko v 1.pp ako aj zásobovanie. Celkový počet parkovacích miest je 46.

Žiadateľ o územné rozhodnutie MT INVESTMENT,
spol. s r.o.
Záhradnícka 46, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 14.12.2016
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 6.12.2018
žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané

web od 2day