Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti BratislavaPetržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 – NÁVRH NA PRIPOMIENKOVANIE

web od 2day