Stanovisko k centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Poslanci na dnešnom miestnom zastupiteľstve v Petržalke schválili stanovisko mestskej časti k urbanistickej štúdii Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Návrh predložil starosta Ján Hrčka a jeho hlavné zásady sú tieto:

✅ Požadujeme zachovanie väčšieho počtu nezastaviteľných (zelených) plôch v návrhu a vytvorenie „Central parku“ – dostatočne širokého severo-južného líniového parku.
✅ Novú zástavbu v riešenom území požadujeme výhradne riešiť ako funkciu: Občianska vybavenosť (najmä zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry, verejného stravovania, služieb, obchodu, športu, telovýchovy a voľného času).
✅ Požadujeme, aby navrhované objekty v blízkosti existujúcej zástavby mali neprekročiteľnú výšku budov limitovanú do výšky prvého obytného podlažia existujúcej susednej zástavby.
✅ Akceptovať zásadu, že za každé zabraté povrchové parkovacie miesto v návrhu zabezpečiť vytvorenie nového parkovacieho miesta a pri výpočte počtu nových parkovacích miest akceptovať platnú normu.
✅ Nevytvárať nové povrchové parkoviská na dnes zelených plochách.

Teraz už bude na hlavnom meste Bratislava, aby tieto pripomienky mestskej časti Petržalky v ďalšom procese zohľadnil a tiež konzultoval, aby sme spoločne dospeli k optimálnemu urbanistickému riešeniu centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

(Na obrázku si môžete pozrieť, kto a ako za tieto pripomienky hlasoval.)

web od 2day