Komunikácie a spevnené plochy Polyfunkčný objekt KRASOVSKÉHO

Vo vzťahu k predmetnej stavbe Polyfunkčný objekt Krasovského sa uskutočnilo zisťovacie konanie, po ukončení ktorého vydal Obvodný úrad Bratislava, odbor ochrany prírody a krajiny podľa §29 v tom čase platnom znení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnenej niektorých zákonov dňa 2.6.2008 rozhodnutie č. ZPO//04285-28/BAR/BA V . Pre zmenu navrhovanej činnosti bolo podľa §18 odst. 5 v tom čase platnom znení zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané Obvodným úrad životného prostredia v Bratislave, oddelením prierezových enviromentálnych činností vyjadrenie č. ZPO /2011/05754-9/DAM/BA V zo dňa 25.10.2011 a Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2014/0101625/FIL/V-EIA zo dňa 14 .1. 2015, ktoré sú sprístupnené na internetovej stránke: www.enviroportal.sk. Zmena navrhovanej činnosti „ Polyfunkčný dom Krasovského“ nebude mať na základe súčasného stavu poznania podstatný vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle § 18 dost. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

web od 2day