Južné mesto – Zóna A3 + A5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (MŽP SR), ako príslušný orgán podľa § 29 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Južné mesto – Zóna A3 + A5“ navrhovateľa South City Retail Park A1, s.r.o.,Poštová 3, 811 06 Bratislava, po vykonaní zisťovacieho konania rozhodlo takto: Zmena navrhovanej činnosti „Južné mesto – Zóna A3 + A5“ sa nebude posudzovať podľa zákona.

web od 2day