Vyhodnotenie žiackych projektov Super školy

Petržalská super škola v školskom roku 2018/2019 má za sebou vyhodnotenie prác žiackych tímov v témach, ktoré stanovili pre jednotlivé ročníky prednášajúci odborníci Slovenskej akadémie vied a ďalších vzdelávacích inštitúcií. Takýmito odborníkmi boli Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK, katedra porovnávacej religionistiky, ktorý prednášal žiakom šiesteho ročníka o tom, ako Slováci objavujú dávny svet Ameriky, Pavol Prokop z Ústavu zoológie SAV, ktorý prednášal o zásnubnom správaní živočíchov a Miroslav Boča z Ústavu anorganickej chémie SAV, ktorý žiakom priblížil z oblasti chémie prvky známe aj neznáme. Títo fundovaní a uznávaní vedci stanovili pre žiakov jednotlivých ročníkov na vypracovanie projektov tieto zaujímavé témy:

6. ročník – prof.Dr.Milan Kováč, DrSc.:
Ľudská civilizácia a príroda-návrh vzťahu pre 21. storočie
V čom bola dávna mayská civilizácia výnimočná
Starý mayský písomný a číselný systém
Laserový scanner LiDAR a jeho význam pre archeológiu
Prírodné a kultúrne prostredie mayskej Guatemaly

7. ročník – Doc.PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.:
Správanie sa živočíchov a človeka
Formy prirodzenej komunikácie
Ako vplývajú parazity na správanie hostiteľov
Čo ovplyvňuje výskyt kanibalizmu u živočíchov

8. ročník – Doc.Ing. Miroslav Boča,DrSc.:
Vytvorte hru pexeso na tému chemické prvky prípadne chemické zlúčeniny
Premenujte prvky v periodickej sústave
Vytvorte hru “Hádaj na ktorý prvok myslím“
Chemické prvky sú písmená, chemické zlúčeniny sú slová a chemické reakcie sú vety/verše

Žiaci na uvedené témy vypracovali a doručili v stanovenom formáte a rozsahu 51 projektov, z ktorých títo vedci vybrali 3 najlepších z každého ročníka, ktorých autori sa zúčastnia záverečného sústredenia v účelovom zariadení SAV v Starej Lesnej.

web od 2day