Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/2019 zo dňa 26. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – SCHVÁLENÉ

web od 2day