Petržalka má svoje Junior osobnosti

Mestská časť v závere školského roka v rámci Dní Petržalky oceňuje titulom Junior osobnosť Petržalky najúspešnejších žiakov petržalských základných škôl, ktorí reprezentovali svoju školu a mestskú časť v rôznych medzinárodných, celoslovenských, krajských a okresných predmetových olympiádach, postupových súťažiach. Sú to víťazi rôznych športových disciplín a tiež žiaci, ktorí svoje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky potvrdili aj v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka a dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskom meradle.
Tento rok sa slávnostné podujatie uskutočnilo už po 14 – krát. Medzi ocenenými boli aj žiaci, ktorí svojím humánnym správaním preukázali veľký zmysel pre zodpovednosť a svojou charitatívnou činnosťou pomohli ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ľuďom v ťažkej životnej situácii.

Žiaci si prevzali ocenenia z rúk petržalskej vicestarostky Lýdie Ovečkovej a vedúcej oddelenia školstva a športu Kataríny Brťkovej. „Poďakovanie patrí aj vám, vážení pedagógovia za vašu starostlivosť a usmerňovanie talentovaných žiakov. Bez vás, vašej trpezlivosti a pochopenia, by žiaci spomínané úspechy len ťažko dosiahli,“ poďakovala v príhovore Lýdia Ovečková. „V neposlednom rade je to aj vaša zásluha, milí rodičia, lebo svojou výchovou a vytváraním rodinného zázemia vediete svoje deti správnym smerom,“ dodala.

Ocenených bolo 9 úspešnejších a talentovaných žiakov základných škôl v školskom roku 2018/2019 za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli vo vzdelávaní, predmetových olympiádach a postupových súťažiach alebo v športových súťažiach. Osobitnou kategóriou oceňovania bola kategória „Detský čin roka“. Do tejto kategórie navrhli pedagógovia základných škôl žiakov, ktorí svojim výnimočným a humánnym konaním pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. V tejto kategórii boli ocenené dve žiačky.

Moderátorom podujatia bol Vlado Varecha z rádia Európa 2.V rámci kultúrneho programu vystúpili deti z tanečného súboru Danubia – Haló, haló. V závere slávnostného stretnutia vystúpil folklórny súbor Lúčka, ktorý pôsobí pri Základnej škole Budatínska. Oceneným gratulujeme!

JUNIOR OSOBNOSTI 2019

1. Bibiana Majeská

Bibiana je žiačkou 8.B. triedy v ZŠ Budatínska. Je aktívnou členkou školského parlamentu. V októbri 2018 sa zúčastnila IV. ročníka Medzinárodnej žiackej konferencie v Prahe. Na medzinárodnej pôde na tému Médiá v škole prezentovala komunikáciu školy smerom k rodičom a žiakom, využívanie médií a ich pozitívny a negatívny efekt na žiakov, rodinu a školu. V rámci panelovej diskusie v anglickom jazyku sa venovala prístupu školy k mediálnej výchove. Je aktívnou žiačkou nielen na vyučovacích hodinách, ale je veľmi aktívna aj v mimoškolských aktivitách.

2. Hanka Hatalová

je žiačkou 9.A triedy ZŠ Černyševského. Patrí medzi najaktívnejších, vyniká sbvojou všestrannosťou. Svojimi výsledkami zvidetelnila celú školu ale i mestskú časť. K jej úspechom patrí 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, je úspešnouriešiteľkou on-line súťaže v informatike.

3. Margaréta Lejová

Margaréta je žiačkou 9. ročníka ZŠ Dudova. Je výbornou žiačkou s vynikajúcim prospechom už deviaty rok. Svoju kvalitnú prípravu a zodpovedný prístup k príprave na vyučovanie zúročila aj v testzovaní žiakov deviateho ročníka T9, kde v matematike i slovenskom jazyku mala 96,7% úspešnosť. Veľmi úspešne, a to získaním 1. až 3 miesta reprezentovala školu v spoločnom projekte mestskej časti a Slovenskej akadémie vied „Petržalská super škola“, v súťaž „Stretnutie s Goethem, v olympiáde v slovenskom jazyku a literatúre, chemickej olympiáde, je opakovane úspešnou riešiteľkou okresného kola geografickej olympiády a okresného kola pytagoriády.

4. Simona Vaculová

Simona, žiačka 6. ročníka patrí v Základnej škole Gessayova medzi výrazné osobnosti v mnohých oblastiach. Počas doterajšieho štúdia dosahuje stabilne výborné výsledky. Aktívne a často sa zapája do rôznych mimovyučovacích činností, v ktorých dosahuje najlepšie umiestnenia. Vyniká aj manuálnymi zručnosťami a má veľký záujem o šport. Zaujíma sa najmä o skákanie na švihadle a o dievčenský futbal. Je registrovaná v dvoch futbalových kluboch. V škole navštevovala krúžok Rope skipping – skákanie na švihadle, v tejto športovej disciplíne dosiahla v súťažiach viacero ocenení.

5. Andrea Brudňáková

Počas celej školskej dochádzky dosahuje výborné výsledky, čo potvrdzuje každoročne v rôznych súťažiach, či olympiádach. Školu úspešne reprezentovala už v minulom školskom roku, keď vyhrala Biblickú olympiádu, v celoslovenskom korešpondenčnom seminári Pikomat bola na prvom mieste a druhé miesto obsadila v Matematickej olympiáde. Tento školský rok je pre Andrejku ešte úspešnejší. Prvé miesto získala v obvodnom kole Matematickej olympiády, Biblickej olympiády a tiež Dejepisnej olympiády. V Dejepisnej olympiáde postúpila do krajského kola, kde získala štvrté miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

6. Petra Gadušová

Petra je žiačkou 8.A triedy v ZŠ Nobelovo nám 6, už niekoľko rokov reprezentuje školu v umeleckých súťažiach. Úspešne reprezentovala školu v súťažiach z NEJ a SJL, aktívne prácovala v úspešnom školskom časopise Stopa, ktorý i jej zásluhou získal v minulom školskom roku 1. miesto v súťaži školských časopisov „Novinári tretieho tisícročia“. Petra niekoľkokrát moderovala vianočnú akadémiu a počas slávnostnej akadémie k 30. výročiu školy prispela neoceniteľnou pomocou pri organizácii programu. Pravidelne pomáha pri príprave vianočných trhov. Každoročne aktívne prezentuje svoje vedomosti na žiackej vedeckej konferencii, obyčajne venovanej ekologickej problematike.

7. Laura Pauhofová

Laura dosahuje počas celého štúdia výborné vyučovacie výsledky. Patrí medzi najlepších žiakov 9. ročníka. V T9 dosiahla z MAT úspešnosť 90 % a v SJL 86,7 %. Ochotne pomáha slabším spolužiakom pri zvládnutí náročnejšieho učiva. Pomáha aj triednemu učiteľovi pri vylepšovaní prostredia triedy. Je pohybovo nadaná. Do siedmeho ročníka tancovala v klube ASSOS Nelux Bratislava, za ktorý sa zúčastňovala tanečných súťaží. Viackrát bola majsterkou Slovenska v tanci a vyhrala aj majstrovstva Európy. Svoje skúsenosti z tancovania využila naposledy pri nácviku vydareného tanečného vystúpenia 9. A na veľkonočnú akadémiu. V súčasnosti je aktívnou športovkyňou. Hrá florbal za Snipers Bratislava.

8. Olívia Molotová

Olívia Molotová je žiačkou siedmeho ročníka ZŠ Prokofievova.Patrí k žiakom, ktorí sú priam predurčení na to, aby prevzali štafetu po svojich predchodcoch so všetkou cťou a ďalej ju niesli nielen ako trofej, ale ako posolstvo toho, že v našej mládeži rastie budúcnosť. Popri tom, že dosahuje vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, je aj vzorom v správaní pre ostatných žiakov, ktorým rada pomôže a poradí. Aktívne sa podieľa na reprezentácii školy, získava popredné umiestnenia vo vedomostných aj športových súťažiach. Svoje okolie zaujme skromnosťou a slušnosťou.

9. Sarah Trangelová

Sarah je žiačkou 8.A triedy v ZŠ Tupolevova. Dlhodobo dosahuje vynikajúce štúdijné výsledky. Aktívne a kreatívne pracuje v školskom žiackom parlamente. Je členkou tanečného súboru „Hájenka“, s ktorým úspešne reprezentuje školu a Mestskú časť Bratislava-Petržálka. Aktívne a úspešne sa zapája do projektov organizovaných v rámci mestskej časti ako sú „Ekologicky v škole a doma“, „Petržalská super škola“. Zapojila sa aj do projektu „Krimichémia“ ktorý organizuje Stredná odborná škola chemická s podporou spoločnosti Slovnaft.

KATEGÓRIA DETSKÝ ČIN ROKA

1. Nikola Gálová

Nikolka je žiačkou 5.C triedy v ZŠ Turnianska. Narodila sa ako zdravé dievčatko nepočujúcim rodičom. Od malička bola súčasťou nepočujúceho sveta a posunkovej reči svojej mami a otca. Učila sa posunkom od nich a čoskoro dokázala malými rúčkami ukázať svojim rodičom všetko to, čo hovorila pani doktorka alebo predavačky v obchode. Už ako trojročná zvládla komunikáciu tlmočiť na úradoch alebo v banke. Dnes je v posunkovom jazyku oveľa šikovnejšia a je ochotná pomôcť všade, kde je to potrebné.

2. Nina Fekete

Nina už ako žiačka I. stupňa tejto školy začala pracovať v školskom žiackom parlamente. V poslednom roku pracuje ako jeho predsedníčka. Svojim prístupom a správaním vie zaujať mladších i starších spolužiakov. Už viac rokov je dobrovoľníčkou pri organizovaní zbierky Dňa narcisov a aktivitách UNICEF.

FOTOGALÉRIA
Foto: Matúš Bednarič

web od 2day