Petržalka bude spolupracovať s Ekonomickou univerzitou

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom Ferdinandom Daňom a Mestská časť Bratislava-Petržalka zastúpená starostom Jánom Hrčkom dnes podpísali Memorandum o spolupráci a porozumení.
„Uvedomujeme si nezastupiteľný význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou, preto považujem túto spoluprácu za mimoriadne dôležitú,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka. Ako dodal, spolupráca ho teší o to viac, že aj on je absolventom tejto významnej slovenskej univerzity. FOTOGALÉRIA

Prvým konkrétnym výsledkom spolupráce je Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS), ktorá sa bude konať v termíne 9. – 18.7. 2019. Pôjde o súbor prednášok, ktoré prinesú zaujímavé poznatky z oblasti kultúry, zdravia a histórie. Prednášajúcimi budú napríklad Martin Babjak, Katarína Nádaská, Veronika Tirpáková, či Ľuboš Kačírek. Prihlásiť sa je možné do konca júna.

Kľúčovými ambíciami memoranda je spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity a podnikmi a organizáciami mestskej časti Petržalka. Súčasne budú obe zúčastnené strany presadzovať spájanie teórie s praxou predovšetkým v oblasti obchodu a marketingu. Pôjde napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participáciu na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.

Partneri si budú pomáhať a vzájomne si vychádzať v ústrety aj pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami mestskej časti Petržalka, či pri zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami mestskej časti Petržalka. Ekonomická univerzita v Bratislave bude tiež poskytovať mestskej časti Petržalka súčinnosť pri oslovovaní dobrovoľníkov z radov jej študentov pre účasť na projektoch mestskej časti zameraných na podporu rozvoja občianskej participácie na správe mestskej časti.

Ďalšou ambíciou spolupráce je oblasť celoživotného vzdelávania s dôrazom na záujmové vzdelávanie a ostatné aktivity pre seniorov. Memorandum deklaruje, že obidvaja jeho partneri nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi podporia rozvoj občianskej participácie na správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

FOTOGALÉRIA
Foto: Matúš Bednarič

web od 2day