Zvýšime kapacity v škôlkach o 166 miest

Mestská časť Petržalka zvýši kapacity v materských školách o 70 miest do konca septembra a o ďalších 96 miest do konca školského roka.
„Najviac diskutovanou témou ostatných mesiacov je nedostatok kapacít detí v materských školách, preto sa okrem návrhu nového VZN budeme usilovať zvýšiť kapacity detí v škôlkach o čo najviac miest. Prerobenie voľných nebytových priestorov a školníckych bytov na nové triedy je najrýchlejší a najefektívnejší možný spôsob,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.

Do konca septembra 2019 plánuje Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka zvýšenie kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka o 70 miest:

MŠ Röntgenova 16 o 24 miest – prerobenie bytu a časti prízemia pavilónu na triedu, MŠ Lietavská 1 o 18 miest – prerobenie časti voľných nebytových priestorov na triedu, MŠ Turnianska 6 o 18 miest – rovnako prerobenie časti nebytových priestorov na triedu, MŠ Lietavská 1 o 5 miest – doplnenie WC a umývadla v umyvárni triedy predškolákov v južnej časti prízemia pavilónu detských jaslí, MŠ Strečnianska 2 o 5 miest – doplnenie WC a umývadla v umyvárni triedy predškolákov, v južnej časti prízemia pavilónu detských jaslí.

V druhom kole sa bude pracovať na uvoľnení služobných bytov v MŠ Iľjušinova 1, MŠ Turnianska 6, MŠ Ševčenkova 35 a MŠ Lietavská 1, čím sa rozšíria kapacity materských škôl do konca roka o štyri triedy, čiže ďalších 96 miest. Doterajší nájomníci služobných bytov dostanú adekvátne náhradné ubytovanie.

web od 2day