Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – SCHVÁLENÉ

web od 2day