skolkyzlava_formular

Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku

Žiadam o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. 06. 2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Žiadateľ je oprávnený ako prílohu tejto žiadosti, predložiť nasledovné :

    1.) potvrdenie riaditeľa materskej školy, že dieťa navštevuje triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením

    2.) potvrdenie riaditeľa materskej školy, že dieťa je dieťaťom zamestnanca Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

    3.) potvrdenie riaditeľa základnej školy, že zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

  • Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete https://www.petrzalka.sk/poucenie-o-spracovani-osobnych-udajov/

web od 2day