Petržalka predstavuje participáciu v praxi

Pod záštitou vicestarostky Jany Hrehorovej a poslankyne Ivety Jančokovej sa uskutočnilo participatívne stretnutie k téme poskytovania finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Petržalka. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia tretieho sektora, poslanci, členovia dotačných komisií a zástupcov miestneho úradu.

„Kedže mám za sebou niekoľkoročné skúsenosti s písaním projektov a žiadostí o dotácie, granty a tiež aj z hodnotenia projektov, som si vedomá toho, že naše VZN o poskytovaní dotácií má slabé stránky a tiež je potrebné prehodnotiť hodnotiace kritériá. Aby sme však nerobili podmienky na získanie dotácií a nové kritériá od stola, je dôležité vypočuť si prijímateľov dotácie, aké majú názory, skúsenosti, preto sme sa rozhodli zorganizovať toto stretnutie. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli sa vyjadriť, v príjemnej atmosfére sme zhodli na viacerých dôležitých veciach, ktoré predložíme poslancom do komisií.“, uviedla vicestarostka Jana Hrehorová, ktorá spoločne s poslankyňou Ivetou Jančokovou stretnutie zorganizovala.

„Dnes sa mnoho rozhodnutí, hoci aj s najlepším úmyslom, robí od „zeleného stola“ a to nielen vo verejnej správe. Zmena VZN o poskytovaní finančných dotácií je dokumentom, ktorý má slúžiť nielen samospráve, ale hlavne žiadateľom o dotácie a granty. Preto považujem za veľmi dôležité prizvať k formovaniu takéhoto dokumentu tých, ktorým je primárne určený. Veľmi oceňujem, že vedenie Petržalky sa rozhodlo ísť cestou participácie a tak sa postupne približovať potrebám svojich občanov.“, vyzdvihla stretnutie Iveta Jančoková.

Cieľom participatívneho stretnutia bolo pripraviť podklady pre nové kritéria a zmeny vo VZN, ale taktiež informovať o pripravovaných zmenách podávania žiadostí prostredníctvom elektronického systémy tzv. e-grant.

Stretnutie viedli zástupcovia OZ WellGiving, ktorí majú s podobnými diskusiami bohaté skúsenosti. Vicestarostka Hrehorová a poslankyňa Jančoková na konci vyzdvihli formu spolupráce so združením OZ WellGiving a poďakovali všetkým za účasť.web od 2day