Stavebné konania

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovných konaniach:

P. Č.: 1

Názov stavby: „Bytový dom FEND APARTMENS Budatínska“

Stavebné objekty: SO 01 Hlavná stavba

Podlažnosť (hlavný objekt): 2 PP, 16 NP

Parcelné čísla pozemkov: 1742/77 k. ú. Petržalka

Dátum podania žiadosti: 22.3.2019

Stav konania: konanie vo veci ešte nie je skončené

Ukončenie konania:

web od 2day