O občianskom združení Punkt

Občianske združenie Punkt funguje od roku 2007 a špecializuje sa na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach, podpory kultúrnej rozmanitosti, komunitného života, aktívneho občianstva a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Popri tejto činnosti sa o.z. Punkt v posledných rokoch profiluje ako expert pre participatívne procesy na úrovni verejnej správy a facilitovanie odbornej debaty o verejnom priestore.

http://punkt.sk

Referenčné projekty OZ Punkt

Participatívny proces Panenská a okolie, Bratislava

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto spolu s občianskym združením Punkt pracovali na procese zapojenia verejnosti do plánovania zóny Panenská a okolie, ktorý slúžil ako podklad k vytvoreniu Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie. Manuál definuje princípy rozvoja a obnovy ulíc v okolí Panenskej, koordinuje vzhľad uličných povrchov vzhľadom na potreby komunity. Zóna Panenská (ulice Panenská, Podjavorinskej, Zochova, Štetinova, Lýcejná, Konventná) sa so svojím vlastným manuálom stala príkladovou štúdiou pre rekonštrukcie podobných ulíc.

Projekt revitalizácie budovy bývalého Gymnázia, Zvolen – Sekier

Banskobystrický samosprávny kraj oslovil občianske združenie Punkt do pilotného projektu hľadania nového využitia budovy bývalého gymnázia v centre zvolenského sídliska Sekier. V rámci niekoľkomesačného procesu zapájania verejnosti, workshopov so záujemcami o priestory a pozorovaním užívateľov v teréne sa v spolupráci s architektami zo štúdia 2021 špecifikovali 4 možné smerovania opustenej budovy. Proces slúžil ako príprava pre verejnú architektonickú súťaž.

Mayer Malacky – Vízia a princípy modernej štvrte budúcnosti adaptovanej na klimatickú krízu

Súkromný developer Imagine Development zapojil do výskumného tímu aktérky z OZ Punkt v téme komunitného rozvoja. Výsledkom je vízia novej štvrte, ktorá prináša komplexné riešenia všetkých aspektov života v budúcnosti. Predstavuje projekt novej, polyfunkčnej, modernej štvrte. Zamýšľa sa nad citlivým spoločenským, technickým a environmentálnym začlenením štvrte do mesta a okolitej krajiny Malaciek. Zvažuje vplyvy klimatickej krízy a ráta so zavedením nových technológií a prístupov.

Zefektívnenie organizovania podujatí – séria workshopov

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v spolupráci s občianskym združením Punkt pripravili sériu workshopov pre aktérov zapojených pri organizovaní verejných mestských podujatí v Bratislave. Výsledkom zapojenia jednotlivých subjektov je záverečná správa. Má podobu odporúčaní pre systémové vylepšenia. Dostupná je pre všetkých zapojených aktérov.
Súčasťou projektu bol úvodný prieskum vo forme polo-štruktúrovaných rozhovorov a dotazníka. Ich účelom bolo zozbierať podnety od jednotlivých zapojených organizácií. Na následných okrúhlych stoloch sme sa zamerali na tvorbu spoločného dizajnu pre efektívnejšie procesy. Výsledky spoločnej práce sú obsiahnuté v záverečnej správe.

WhatCity? na Mickiewičke

Celodenné podujatie na Mickiewiczovej ulici v Bratislave plné diskusií medzi miestnymi a zahraničnými odborníkmi na tému zdieľania verejného priestoru. Debatovalo sa predovšetkým o možnej premene rušnej a tranzitnej Mickiewičky na príjemnejšie miesto pre obyvateľov i návštevníkov Starého mesta. S lokálnymi iniciatívami a ďalšími expertami z rôznych krajín oz Punkt otestovalo, ako sa dá zmeniť charakter jednej z najrušnejších a najneobľúbenejších bratislavských ulíc.
Dobrý trh
Podujatie, ktoré oživuje mestský verejný priestor, podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky, ale aj produkty rozmanitých kultúr. Od roku 2011 ponúka viac, než len predaj výberového sortimentu – prináša zážitky, kultúrne podujatia a výnimočné stretnutia. www.dobrytrh.sk

WhatCity?

WhatCity? je formát prednášok a workshopov, ktorý hľadá nové stratégie pre zlepšenie životného prostredia v meste. Prepája občianske iniciatívy, odborníkov a mestské autority. Ponúka prípadové štúdie zo zahraničia a nástroje pre efektívny rozvoj mesta.

web od 2day